Go Shorty!

"Go Shorty! It's your birthday!" - blank inside